Regulamin Festiwalu PDF

wraz z załącznikami.

X Festiwal Kolęd, Pastorałek

i Piosenek Bożonarodzeniowych

Kraków, 8 stycznia 2023 r.

 

REGULAMIN

 

§1. 

ORGANIZATOR FESTIWALU

 

 1. Organizatorem Festiwalu jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem RIK 35 – z siedzibą w Krakowie (kod: 30-437) przy ul. Forteczna 146, posiadająca numer statystyczny REGON: 120386245 oraz NIP: 676-233-73-56, zwana dalej ORGANIZATOREM.

 2. Festiwal organizowany jest we współpracy z Panem Kamilem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą Kamil Kowalski ART. NIP 6731905463, REGON 381434737 z siedzibą w Warszawie (kod: 00-844) ul. Grzybowska 87, zwanym dalej WSPÓŁORGANIZATOREM. 

 

X edycja Festiwalu odbędzie się 8.01.2023 r.

w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie

 

§2. 

CEL I TEMAT FESTIWALU

 

 1. Prezentacja dorobku artystycznego solistów i duetów. 

 2. Popularyzacja śpiewania kolęd, pastorałek, piosenek świątecznych i piosenek o tematyce zimowej w języku polskim. 

 3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych regionów Polski.

 4. Promowanie twórczości artystycznej.

 

§3. 

UCZESTNICY

 

 1. Udział w Festiwalu przeznaczony jest dla solistów, duetów oraz zespołów wokalnych (do 10 osób). 

 2. Podczas Finału Festiwalu w Krakowie (II etap) każdy wykonawca prezentuje jeden utwór: kolędę, pastorałkę, piosenkę bożonarodzeniową bądź piosenkę o tematyce zimowej tylko i wyłącznie w języku polskim. Dopuszcza się wykonanie autorskich utworów. 

 3. W Festiwalu można wziąć udział śpiewając do podkładu muzycznego albo występując z akompaniamentem własnym bądź akompaniatorem (tylko jeden instrument, pianino bądź gitara).

 4. Nie dopuszcza się udziału laureatów nagrody Grand Prix z poprzednich lat.

 

§4. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 

 1. Festiwal obejmuje dwa etapy: 

 1. Etap I tzw. eliminacyjny – obejmujący nadesłanie i przesłuchanie nagrań DEMO, na podstawie których wyłonieni zostaną uczestnicy etapu konkursowego; 

 2. Etap II tzw. konkursowy – obejmujący przesłuchania konkursowe, które oceni jury i podczas których wyłonieni zostaną laureaci Festiwalu. 

 1. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia się na poszczególne etapy konkursu stanowią kolejno załącznik nr 1 (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - etap I) i załącznik nr 2 (FORMULARZ KONKURSOWY - etap II) do Regulaminu. 

 2. Każda osoba chcąca wziąć udział w Festiwalu wypełnia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i zawarte w nim informacje niezbędne do rejestracji uczestnika do etapu eliminacyjnego Festiwalu. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY przyjmowany jest wyłącznie w formie elektronicznej (online), a dostępny jest pod adresem https://www.festiwalkrakow.pl/zgloszenia.  

 3. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. Zaznaczenie tych punktów jest warunkiem umożliwiającym przesłanie zgłoszenia.

 4. Warunkiem uczestnictwa w etapie konkursowym jest przejście eliminacji na podstawie nagrań DEMO oraz wypełnienie FORMULARZA KONKURSOWEGO stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. FORMULARZ KONKURSOWY zostanie również przesłany do osób zakwalifikowanych do etapu konkursowego drogą mailową.

 5. Podczas etapu konkursowego występy uczestników poddane zostaną ocenie jury, które wyłoni laureatów II etapu konkursowego. Imiona i nazwiska laureatów ogłoszone zostaną podczas Koncertu Finałowego. Laureaci, po ogłoszeniu werdyktu, zostaną zaproszeni do wykonania swoich kompozycji podczas Koncertu Finałowego. 

 6. W przypadku uczestnika niepełnoletniego do 12 roku życia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/KONKURSOWY wypełnia rodzic/opiekun.

 7. W przypadku uczestnika niepełnoletniego od 13 do 17 roku życia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wypełnia uczestnik, za zgodą rodzica/opiekuna bądź rodzic/opiekun. 

 8. W przypadku zakwalifikowania się do etapu konkursowego każdy uczestnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej do 17 roku życia rodzic/opiekun, jest zobowiązany do wysłania do 22 grudnia 2022 r.  skanu wypełnionego i podpisanego FORMULARZA KONKURSOWEGO na podany podczas publikacji listy uczestników adres email. Oryginał FORMULARZA KONKURSOWEGO musi być przekazany w dniu Finału Festiwalu podczas rejestracji uczestnika. 

 9. Dostarczenie FORMULARZA KONKURSOWEGO (II etap) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie Festiwalu oraz akceptacją Regulaminu. 

 10. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 
  - do 12 lat 
  - od 13 do 17 lat 
  - 18 lat i więcej

 11. ​z tym, że o przypisaniu Uczestnika do kategorii decyduje rok urodzenia, zaś o kwalifikacji duetu do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego członka zespołu.

 12. Udział w Festiwalu jest odpłatny (akredytację wpłacają wykonawcy zakwalifikowani do II etapu na podstawie nagrań DEMO) i całkowicie dobrowolny. 

 13. Festiwal odbywać się będzie według następującego harmonogramu:

 

 • do 11 grudnia 2022 r. przyjmowane będą FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE do I etapu eliminacyjnego; 

 • 15 grudnia 2022 r. na Facebooku Festiwalu oraz na stronie www.bibliotekapiosenki.pl i www.festiwalkrakow.pl ogłoszona zostanie lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursowego 

 • do 22 grudnia 2022 r. - wpłata akredytacji oraz potwierdzenie uczestnictwa w etapie konkursowym (przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego FORMULARZA KONKURSOWEGO); 

 • 8 stycznia 2023 r. - FINAŁ FESTIWALU W KRAKOWIE
  10:00-16:00 - przesłuchania konkursowe Finalistów
  19:00 - Koncert Finałowy

 

 §5.

SPOSÓB I TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 

 

 1. Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY musi zostać przesłany nie później niż do 11 grudnia 2022 r. do godziny 23:59. 

 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest na stronie oraz www.festiwalkrakow.pl w zakładce ZGŁOSZENIA lub pod adresem https://www.festiwalkrakow.pl/zgloszenia

 3. Nagranie DEMO, po przesłaniu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, należy przesłać drogą mailową na adres festiwal2023@gmail.com nie później niż do 11 grudnia 2022 r. do godziny 23:59 - w tytule maila imię i nazwisko Uczestnika bądź nazwa zespołu.

 4. Nagranie DEMO nie musi być profesjonalne, studyjne - może to być nagranie wykonane dyktafonem czy telefonem komórkowym:    
  - jako nagranie DEMO, rozumie się nagranie piosenki, która zostanie wykonana podczas finału Konkursu bądź dowolnej innej piosenki w języku polskim nagranej przez Wykonawcę (niekoniecznie piosenki świątecznej albo kolędy)
  - dopuszcza się nagrania mp3, nagrania studyjne bądź nagrane dyktafonem, telefonem, linki do nagrań na YouTube (UWAGA! Nie dopuszczamy nagrań w postaci linków do dysków ani nagrań przesłanych przez serwisy typu WeTransfer).

 5. Zdobywcy tytułu Laureata z poprzedniej edycji Festiwalu (styczeń 2022 roku) nie są zobowiązani przesyłać nagrania DEMO, wystarczy przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. 

 6. Po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych do II etapu konkursowego, co będzie miało miejsce w dniu 15 grudnia 2022 r. każdy zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest do dnia 22 grudnia 2022 r.  dokonać wpłaty opłaty akredytacyjnej, o której  mowa w ust. 8 poniżej,  na konto współorganizatora podane w odrębnej korespondencji mailowej oraz wypełnić FORMULARZ KONKURSOWY, który przesłany zostanie mailowo do osób zakwalifikowanych do części konkursowej.  Skan podpisanego FORMULARZA KONKURSOWEGO należy przesłać również do dnia 22 grudnia 2022 r., a jego oryginał winien być dostarczony do Współorganizatora w dniu przesłuchań, tj. 9 stycznia 2023 r. 

 7. Do siedmiu dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia, współorganizator potwierdzi mailowo otrzymanie zgłoszenia. 

 8. Opłata akredytacyjna wynosi:
  a) soliści - 70 zł, 
  b) duety / zespoły - 90 zł. 

 9. Zgłoszenia przesłane po terminie wskazanym w  ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

 10. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie akredytacja nie ulega zwrotowi.

 11. Do każdej kategorii wiekowej wymienionej w § 4 ust. 11 zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 20 osób. 

 

 §6.

JURY I KRYTERIA OCENY

 

 1. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: dobór repertuaru, umiejętności wokalne uczestników, interpretacja wykonywanych utworów, ogólny wyraz artystyczny oraz emisja. 

 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział. 

 3. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody (tytuły laureata) oraz wyróżnienia.

 4. Dla najlepszego wykonawcy zostanie przyznana nagroda Grand Prix.

 5. Jury ma prawo do innego podziału nagród. 

 6. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

 7. Przewidziane są nagrody dodatkowe. 

 

§7.

PRAWA

 

 1. Uczestnicy zakwalifikowani do części konkursowej oraz laureaci części konkursowej biorący udział w Koncercie Finałowym w dniu 8 stycznia 2023 r. w Sali Widowiskowej Nowohuckiego Centrum Kultury, udzielają z chwilą każdorazowego artystycznego wykonania (zarówno podczas przesłuchań jak i Koncertu Finałowego) Zamawiającemu niewyłącznej nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony do Dzieła (artystycznego wykonania), w celu jego wykorzystania na następujących polach eksploatacji: 
  a)    utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych  oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 
  b)    zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  c)    publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
  d)    prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  e)    użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których Dzieło utrwalono;
  f)    wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  g)    wykorzystanie na stronach internetowych;
  h)    wykorzystanie w utworach multimedialnych;
  i)    wykorzystywania fragmentów Dzieła do celów promocyjnych; 
  j)    wszelkie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. f), - w całości i we fragmentach, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  k)     umieszczenie i rozpowszechnianie Dzieła utrwalonego w sposób wskazany w lit. a) na wszelkich platformach audio-wizualnych należących do OKBPP oraz na platformie Play Kraków (udzielenie sublicencji do Dzieła administratorowi Platformy Play Krakow) bez ograniczeń terytorialnych, czasowych oraz w Internecie i portalach społecznościowych,

 2. Zamawiający zobowiązany jest do umieszczania informacji o autorze Dzieła we wszelkich materiałach zawierających Dzieło bądź jego fragmenty. 

 3. Wykonawca wyraża także zgodę na utrwalenie artystycznego wykonania (Dzieła) w formie materiału foto – filmowego w celu promocji oraz  archiwizacji. 

 4. Wykonawca wyraża zgodę  na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku Wykonawcy na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 powyżej.

 

§8.

NAGRODY

 

Nagroda GRAND PRIX 

 • nagroda finansowa: 1000 € ufundowana przez SAWP

 • kontrakt fonograficzny na wydanie singla z wytwórnią Niebieski Label: bezpłatne stworzenie singla, jego profesjonalna produkcja oraz promocja medialna (dystrybucja: Agora Digital Music)

 • bezpłatna wejściówka do parku rozrywki ENERGYLANDIA

 • występ podczas Koncertu Finałowego XI edycji Festiwalu

 • dyplom i statuetka

 

Nagroda Dyrektora Biblioteki Polskiej Piosenki

 • nagroda finansowa: 2000 zł

 • bezpłatna wejściówka do parku rozrywki ENERGYLANDIA

 • dyplom i statuetka

 

Nagroda LAUREATA – 6 równorzędnych nagród 

(po 2 nagrody w każdej kategorii)

 • nagroda finansowa: 1000 zł

 • bezpłatna wejściówka do parku rozrywki ENERGYLANDIA

 • dyplom i statuetka

 

10 równorzędnych WYRÓŻNIEŃ

 • dyplom i statuetka

 

§9.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW (INFORMACJA)

 

Organizator oraz Współorganizator jako współadministratorzy będą przetwarzać dane zgodnie z prawem wynikającym z rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Administratorem nr 1 jest Organizator Festiwalu, Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, z siedzibą w Krakowie przy ul. Forteczna 146, identyfikująca się nr REGON: 120386245 oraz NIP: 676-233-73-56. 
  - Kontakt w sprawie przetwarzania danych iodo[at]bibliotekapiosenki.pl

 2. Administratorem nr 2 jest Współorganizator Festiwalu,  Kamil Kowalski ART. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-844) ul. Grzybowska 87 identyfikujący się nr NIP 6731905463 oraz REGON 381434737. 
  - Kontakt w sprawie przetwarzania danych festiwalkoledwkrakowie[at]gmail.com

 3. Odpowiedzialność współadministrowania danymi spoczywa na:
  - Organizatorze (Administratorze nr 1), za przetwarzanie danych, które będzie zbierał w celu promocji i archiwizacji wydarzenia w postaci nagrań konkursowych uczestników biorących udział w wydarzeniu. A także w celu publikacji listy laureatów Konkursu oraz wypłaty przyznanych nagród zgodnie z niniejszym Regulaminem. Podstawą prawną jest art. 6, ust. 1 lit. c) i f) RODO zgodnie z Ustawią z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 z 2021 r. poz. 1509) oraz jako prawnie uzasadniony interes.
  - Organizatorze (Administratorze nr 1), w zakresie przetwarzania danych pozyskany zgodnie z §7 Regulaminu w postaci nagrań audio-wideo oraz imienia i nazwiska na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO zgodnie z Ustawią z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 z 2021 r. poz. 1509.
  - Współorganizatorze (Administratorze nr 2), za przetwarzanie danych które będzie zbierał w celu realizacji i promocji wydarzenia w postaci: adresu email, imienia i nazwiska, wieku, numeru telefonu, miasta zamieszkania, zdjęcia, a także nagrania DEMO oraz filmowego wszystkich uczestników – tak wykonawców jak i akompaniatorów zebrane podczas rejestracji uczestników, przesłuchań, warsztatów, w formie elektronicznej i papierowej, a także dane zawarte w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM oraz FORMULARZU KONKURSOWYM. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust.1 lit. a), b) i f) RODO.

 4. Każdy uczestnik – tak wykonawca jak i akompaniator – oświadcza o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych przez Organizatora, który w celach promocji i archiwizacji zgodnie ze statutem działalności będzie przetwarzał dane osobowe VIII Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych na stronach internetowych (www.bibliotekapiosenki.pl) oraz na profilu Facebooka.

 5. Każdy uczestnik – tak wykonawca jak i akompaniator – oświadcza o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania i wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz publikację zarejestrowanych materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych w celach promocyjnych przez Współorganizatora na stronie internetowej; (www.festiwalkrakow.pl) oraz na profilach Facebook, YouTube, Instagram , zgodnie z RODO jak i  właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi. 

 6. Wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez  Współorganizatora jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w X Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych i odbywa się ono już w momencie przesłania FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. 

 7. W przypadku gdy dane dotyczą osób nieletnich zgodę na gromadzenie
  i przetwarzanych takich danych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny. 

 8. Gromadzone dane zostaną wykorzystane podczas realizacji: procesu rejestracji wszystkich uczestników – tak wykonawców jak i akompaniatorów - X Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych, przesłuchań, warsztatów oraz do celów promocyjnych i archiwizacyjnych zarówno w trakcie jak i po zakończeniu X Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych.

 9. Odbiorcami danych osobowych będą: 
  - podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa; 
  - osoby upoważnione przez Współadministratorówdanych;
  - podmioty, którym Współadministratorzy danych zlecają wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania tych danych.
  - Google LLC będący właścicielem serwisu udostepniającego formularz zapisu. https://policies.google.com/privacy.

 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza wymienionym powyżej odbiorcą danych Google LLC.

 11. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów w trakcie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu. 

  • Dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c). RODO) będą przetwarzane zgodnie z  przepisami prawa w związku z obowiązkiem archiwizacyjnym.

  • Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna art. 6. ust. 1 lit. a.) RODO) będą przetwarzane przez Współorganizatora do momentu jej wycofania przez osobę, której dane dotyczą.  

  • Dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f. RODO) będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  • Dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współorganizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) oraz na podstawie akceptacji Regulaminu (art. 6 ust.1 lit. b. RODO) będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. Prawa osób których dane dotyczą oraz ich realizacja:

 • prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu będzie realizowane przez Organizatora i Współorganizatora solidarnie w zależności od rodzaju przetwarzanych danych.  W celu dochodzenia w/w praw należy wysłać informację z podaniem prośby o jej realizację na podany adres e-mail określony w par. 8 pkt 1.a);

 • prawo do usunięcia danych jest możliwe przez czas trwania Festiwalu i będzie realizowane przez Współorganizatora na podstawie wysłania na podany w formularzach adres e-mail  określony w par. 8 pkt 2.a). W przypadku zajęcia miejsca finałowego usunięcie danych z przyczyn technicznych nie będzie możliwe.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;

 • za realizacje praw osób, których dane dotyczą odpowiedzialni są Organizator jak i Współorganizator w zakresie powierzonych im danych.

 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 2. Przystąpienie uczestnika do Festiwalu poprzez złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 3. Akceptacja Regulaminu w sposób wskazany powyżej jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku laureatów w formie materiału foto -filmowego oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez Współorganizatora zdjęć z wizerunkiem ww. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach społecznościowych Współorganizatora. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem autora wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych Organizatora.

 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora udostępnione są na stronie https://bibliotekapiosenki.pl/strona/osrodek-kultury/dane-osobowe

 5. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Współorganizatora dostępne są u p. Kamila Kowalskiego pod numerem telefonu: 737 639 323 oraz adresem email: festiwalkoledwkrakowie[at]gmail.com .

 

§10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Szczegółowy plan przesłuchań, który ustala Organizator, zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz wysłany zakwalifikowanym uczestnikom mailowo. 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora w szczególności w razie wprowadzenia w drodze ustawy lub rozporządzenia ograniczeń lub zakazów związanych z epidemią Sars- CoV-2. W takim przypadku Organizator zwraca wpłaconą opłatę akredytacyjną, a uczestnik zrzeka się dogodzenia roszczeń w związku z odwołaniem Festiwalu.

 3. Dokonanie zgłoszenia i udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją Regulaminu.

 4. Zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo wszystkich prezentacji, ich publikację i emisję w dowolnych mediach, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu. 

 5. Organizator dopuszcza akompaniament własny (gitara, pianino) oraz podkłady zarejestrowane na CD bądź USB. 

 6. Koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.