REGULAMIN

VII Festiwal Kolęd, Pastorałek
i Piosenek Bożonarodzeniowych

Kraków, 4 stycznia 2020 r.

ORGANIZATORZY:

 • Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie

 • Kamil Kowalski ART.

 

CELE KONKURSU:

 • prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych

 • popularyzacja śpiewania kolęd, pastorałek, piosenek świątecznych i piosenek o tematyce zimowej w języku polskim

 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski

 • promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej

 

ADRESAT:

 • konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów wokalnych (do 8 osób)

 • podczas przesłuchań konkursowych każdy wykonawca prezentuje jeden utwórkolędę, pastorałkę, piosenkę bożonarodzeniową bądź piosenkę o tematyce zimowej tylko i wyłącznie w języku polskim, dopuszcza się wykonania autorskich utworów

 • nie dopuszcza się udziału laureatów nagrody Grand Prix z poprzednich lat

 

KATEGORIE:

 • do 12 lat

 • od 13 do 17 lat

 • 18 lat i więcej

  O przypisaniu Uczestnika do kategorii decyduje rok urodzenia.
  O kwalifikacji zespołu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego członka grupy.

 

TERMINARZ KONKURSU:

 • do 10 grudnia 2019 r.  – nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych wraz z nagraniem DEMO

 • do 14 grudnia 2019 r. – opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych

 • do 20 grudnia 2019 r. - potwierdzenie Uczestnictwa przez zakwalifikowane osoby oraz wpłata akredytacji przez zakwalifikowanych Uczestników 

 • 4 stycznia 2020 r.
  10:00 - przesłuchania konkursowe, warsztaty
  19:00 - Koncert Galowy z uczestnictwem gości

 

MIEJSCE KONKURSU:

Nowohuckie Centrum Kultury w  Krakowie

 

DEMO:

jako nagranie DEMO, które jest załącznikiem zgłoszenia, rozumie się nagranie piosenki, która zostanie wykonana na Festiwalu bądź dowolnej innej piosenki nagranej przez Wykonawcę (niekoniecznie piosenki świątecznej albo kolędy)

- dopuszcza się nagrania mp3, nagrania studyjne bądź nagrane dyktafonem, telefonem, linki do nagrań na YouTube (UWAGA! Nie dopuszczamy nagrań w postaci linków do dysków ani nagrań przesłanych przez serwisy typu WeTransfer).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • przesłanie kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z nagraniem DEMO do 10 grudnia 2019 r. do godziny 23:59 na maila zgloszenia2020@gmail.com

 • nagranie DEMO nie musi być profesjonalne, studyjne - może to być nagranie wykonane dyktafonem czy telefonem komórkowym

 • zdobywcy tytułu LAUREATA z poprzedniej edycji Festiwalu (styczeń 2019) nie są zobowiązani przesyłać nagrania DEMO, wystarczy przesłać nam formularz zgłoszeniowy

 • po zakwalifikowaniu do Festiwalu i opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych każdy zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto organizatora akredytacji uczestnictwa

 • formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce ZGŁOSZENIA

 • do pięciu dni organizatorzy potwierdzą mailowo otrzymanie zgłoszenia

 • soliści i zespoły wokalne zakwalifikowane do udziału w konkursie dokonują wpłaty akredytacji na konto organizatora; soliści wpłacają akredytację wysokości 70 zł, a zespoły wokalne akredytację wysokości 90 zł

 • wpłaty należy dokonać do dnia 20 grudnia 2019 r. na numer konta bankowego, który zostanie wysłany w mailu informacyjnym tylko do osób zakwalifikowanych

 • prosimy ściśle przestrzegać terminu nadsyłania zgłoszeń

 • w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie akredytacja nie ulega zwrotowi

 • podczas Festiwalu odbędą się warsztaty muzyczne dla Uczestników

 • do każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 20 wykonawców

 

OCENA I NAGRODY:

 • jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: dobór repertuaru, umiejętności wokalne wykonawców, interpretacja wykonywanych utworów, ogólny wyraz artystyczny, emisja

 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział

 • w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody (tytuły LAUREATA) oraz wyróżnienia

 • dla najlepszego wykonawcy zostanie przyznana nagroda Grand Prix

 • jury ma prawo do innego podziału nagród

 • decyzje jury są ostateczne i niepodważalne

 • przewidziane są nagrody dodatkowe

___________

NAGRODY:

GRAND PRIX

- nagroda finansowa: 1000 €

- kontrakt fonograficzny na wydanie singla z wytwórnią Kayax, w ramach projektu dla młodych artystów - My Name Is New, wraz ze spersonalizowaną kampanią promocyjną

- bezpłatne stworzenie i realizacja utworu, który zostanie wydany w wytwórni Kayax w ramach projektu My Name Is New

- darmowy udział w warsztatach Just Cover It

- występ podczas Koncertu Galowego VIII edycji Festiwalu

- udział w nagraniu festiwalowej płyty świątecznej w 2020 roku

- dyplom i statuetka

 

Nagroda Dyrektora Biblioteki Polskiej Piosenki

- nagroda finansowa: 500 zł

- dyplom i statuetka

 

6 równorzędnych nagród LAUREATA

(po 2 nagrody w każdej kategorii)

- nagroda finansowa: 500 zł

- darmowe warsztaty Just Cover It (kat. II i III) oraz Kids ART. (kat. I)

- udział w nagraniu festiwalowej płyty świątecznej w 2020 roku

- dyplom i statuetka

 

10 równorzędnych WYRÓŻNIEŃ

- nagroda rzeczowa

- voucher na warsztaty Just Cover It o wartości 200 zł

- dyplom i statuetka

 

NAGRODY SPECJALNE

___________

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • szczegółowy plan przesłuchań ustala organizator, zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz wysłany zakwalifikowanym uczestnikom mailowo

 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych

 • dokonanie zgłoszenia i udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu

 • zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo wszystkich prezentacji, ich publikację i emisję w dowolnych mediach, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu

 • warunkiem otrzymania nagrody przez laureatów oraz zdobywcy nagrody Grand Prix jest obecność podczas Koncertu Galowego

 • organizator dopuszcza akompaniament własny (gitara, pianino) oraz podkłady zarejestrowane na CD bądź USB

 • koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie

 • organizator zapewnia poczęstunek i bufet kawowy

DANE OSOBOWE

- dla potrzeb realizacji VII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych Kraków, 4 stycznia 2020 Organizator i Współorganizator będą zbierać oraz przetwarzać dane osobowe uczestników takie jak: adres email, imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, miasto, zdjęcia, nagrania demo oraz filmowe wszystkich uczestników – tak wykonawców jak i akompaniatorów zebrane podczas rejestracji uczestników, przesłuchań, warsztatów i koncertu, w formie elektronicznej i papierowej; 

- Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych na potrzeby realizacji VII Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych Kraków, 4 stycznia 2020 danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z siedzibą w Krakowie 30-535 ul. Krakusa 7;

-  każdy uczestnik – tak wykonawca jak i akompaniator - wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz publikację zarejestrowanych materiałów fotograficznych i filmowych w celach promocyjnych przez Organizatora i Współorganizatora na stronach internetowych (www.bibliotekapiosenki.pl; www.festiwalkrakow.pl) oraz na profilach Facebooka, YouTube, Instagram tychże, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2015 r., poz. 2135) jak i  właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi. Wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w VII Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych Kraków, 4 stycznia 2020 i odbywa się ono już w momencie przesłania formularza zgłoszeniowego. Pisemne potwierdzenie wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce 4 stycznia 2020 podczas przesłuchań w Nowohuckim Centrum Kultury;

- w przypadku gdy dane dotyczą osób nieletnich zgodę na gromadzenie i przetwarzanych takich danych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny – drogą mailową na adres festiwalkoledwkrakowie@gmail.com . Niedopełnienie formalności skutkować będzie wykluczeniem z udziału w VII Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych Kraków, 4 stycznia 2020;

- gromadzone dane zostaną wykorzystane podczas realizacji: procesu rejestracji wszystkich uczestników – tak wykonawców jak i akompaniatorów - VII Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych Kraków, 4 stycznia 2020, przesłuchań, warsztatów i koncertu oraz do celów promocyjnych i archiwizacyjnych zarówno w trakcie jak i po zakończeniu VII Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych Kraków, 4 stycznia 2020.

 • Facebook Basic

Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Krakowie